POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

I. DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta Politică de securitate a datelor cu caracter personal (în continuare "Politica de securitate") prelucrate de către MOVEMENT TEAM S.R.L. (în continuare "MOVEMENT TEAM” sau "Societatea") are drept scop stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice ale Societății necesare pentru asigurarea securităţii, confidenţialităţii și integrităţii datelor cu caracter personal prelucrate.

MOVEMENT TEAM prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu respectarea principiilor menționate în continuare:

1. Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

2. Legalitatea. MOVEMENT TEAM recunoaște și respectă dreptul la viața intimă, familială și privată, prelucrarea datelor cu caracter personal desfășurându-se în mod echitabil și transparent față de utilizatori și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3. Scopul bine-determinat. MOVEMENT TEAM va prelucra datele cu caracter personal în momentul în care o persoana se înregistrează pe web site-ul nostru, în cazul efectuării unei comenzi, în cazul înregistrarii la newsletter sau în cazul solicitării unor informații, cu excepţia cazului în care persoana vizată își dă consimțământul și pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege.

MOVEMENT TEAM prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

Datele ce urmează a fi colectate se referă la: nume, prenume, sex, cetățenie, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail și codul numeric personal, date bancare. Acestea sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopul prelucrării.

MOVEMENT TEAM nu colectează date cu caracter special privind starea de sănătate a persoanei vizate, date biometrice, date privitoare la etnia, rasa, orientarea sexuală, opiniile politice sau confesiunea religioasă.

4. Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal va fi efectuată de MOVEMENT TEAM numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres cu privire la acea prelucrare, cu excepția cazurilor în care nu este necesar consimțământul persoanei vizate, conform legislației în vigoare. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

5. Limitarea în timp a prelucrării. MOVEMENT TEAM stochează și prelucrează datele cu caracter personal timp de [*] ani de zile de la colectarea acestora de la utilizatori. La expirarea acestei durate, MOVEMENT TEAM va solicita prin e-mail reiterarea consimțământului utilizatorului pentru prelucrarea datelor sale în scopul prevăzut la art. I.3. În cazul în care utilizatorul nu își exprimă consimțământul pentru continuarea prelucrării în termen de 7 (șapte) zile de la primirea e-mailului în acest sens, MOVEMENT TEAM nu va mai prelucra datele utilizatorului respectiv, acestea fiind șterse din baza de date a MOVEMENT TEAM.

6. Informarea. Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul să se informeze cu privire la datele personale proprii deținute de MOVEMENT TEAM, utilizând în acest scop următoarele căi de comunicare:
e-mail: contact@sportsfestival.com
cerere scrisă la adresa: Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 107, et. IV, jud. Cluj

MOVEMENT TEAM garantează persoanelor vizate următoarele drepturi:

7. Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. Astfel:

8. Transmiterea datelor personale către alte entități
Pentru a putea oferi utilizatorilor cele mai bune produse și servicii disponibile, MOVEMENT TEAM transmite datele cu caracter personal către sponsorii, colaboratorii, sau partenerii săi, precum și către alte entități afiliate MOVEMENT TEAM, din țară sau din străinătate, în vederea trimiterii de către aceștia a unor comunicări comerciale sau newsletter utilizatorilor. Anterior trimiterii comunicărilor comerciale sau newsletter-ului, entitățile care intră în posesia datelor cu caracter personal vor solicita persoanei vizate consimțământul expres în acest scop. Este posibil ca în sarcina MOVEMENT TEAM să existe obligația legală de a divulga datele personale ale utilizatorilor către autorități publice de reglementare, fiscale, judiciar/de investigație, de statistică.

II. DISPOZIȚII FINALE

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de prevederile legale în vigoare, persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.